Rest API
ממשק תכנות היישומים של מערכת Powerlink הוא ערכה של פונקציות ופקודות בהן יכולים המתכנתים לעשות שימוש להעצמת הכוח של מערכת הניהול. עיקר השימוש ב-API כולל דרכים לאחסון ושליפת נתונים מתוך המידע במערכת ובעזרתו ניתן לחבר בין ממשקים נוספים.
מה ניתן לבצע בעזרת חיבור ל-Rest API?
הוספת רשומה
מחיקת רשומה
עדכון פרטי רשומה
שליפת נתונים לפי פרמטרים
אילו עסקים צריכים חיבור ל- Rest API ?
עסקים העובדים עם כמה מערכות ונאלצים לשמור נתונים באופן מבוזר, ומבצעים פעולות מורכבות כגון, חישובי שדות, פתיחת מסמכים חשבונאיים מרחוק והעברת מידע בין תוכנות.
דוגמה לשימוש בחיבור ל- Rest API
עסק המקבל קריאות שירות דרך אתר האינטרנט, בעזרת ה API מבצע זיהוי האם הלקוח כבר קיים במערכת, במידה וכן פותח עבורו קריאת שירות ומעדכן בכרטיס הלקוח את מספר הקריאות שנפתחו. במידה והלקוח לא קיים, פותח כרטיס לקוח חדש עם הפרטים מהמכירה ויוצר עבורו קריאת שירות חדשה. דוגמא נוספת, עסק המאפשר ללקוחות לצפות בזמן אמת בסטטוס הלקוח שלהם בתהליך הטיפול בקריאה על ידי הצגת הסטטוס דרך API בממשק אינטרנטי נגיש ללקוח.