הרשאה למיזוג רשומות

לחצו על גלגל השיניים האפור בפינה השמאלית עליונה.


כניסה להגדרות מערכת


לחצו על הרשאות תפקיד בתפריט מצד ימין ואז
בחרו את המשתמש/התפקיד לו תרצו לתת את ההרשאה למיזוג רשומות.

לאחר פתיחת חלון ההרשאה יש לוודא לסמן בעיגול ירוק מלא אפשרות העריכה והמחיקה בשורה של האוביקט שנרצה לאפשר בו מיזוג רשומות.

 

סימון הרשאת עריכה ומחיקה באובייקט לקוחות

לחצו כאן כדי ללמוד כיצד למזג רשומות במערכת