תנאי שימוש

השימוש בתוכנת Powerlink crm להלן: "התוכנה" לרבות כניסה לתוכנה ושימוש בתכניה ובשירותים המוצעים בה מהווים הסכמה של המשתמש לכל התנאים המפורטים כדלהלן:
הגדרות
"משתמש"
אדם, לרבות תאגיד משפטי, אשר בוחר להיכנס לתוכנה ו/או לעשות שימוש בתכניה.
"תכני התוכנה"
הצעות, נתונים, ניתוחים, הערכות, פרסומים, תמונות, הודעות (לרבות דואר אלקטרוני והודעות SMS ), מחשבונים ( לרבות קישורים למחשבונים של גופים שלישיים).
"מידע משתמש"
כל מידע הנמסר על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו, לרבות פרטיו האישיים.
כללי
פאוורלינק תוכנה בע"מ להלן:
"החברה"
הינה הבעלים והמפעילה של התוכנה.
אחריות
השימוש בתוכנה ובתכנים המופיעים בה מוצעים למשתמש כמות שהם (as is) ולמשתמש לא תהא כל תביעה, דרישה או טענה בגין השימוש בתכניה ו/או הסתמכותו על תכניה. למשתמש ידוע כי עלולים להיגרם בתוכנה תקלות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק אשר ייגרם כתוצאה מתקלות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור. החברה אינה אחראית לאתרים לגביהם קיים קישור (להלן: "לינק"), אין לה כל שליטה על תוכנם של אתרים אלה, היא לא תהא אחראית בגין כל מידע המקושר לתוכנה באמצעות לינק ו/או בכל דרך אחרת והיא לא תחוב באחריות כלשהי בגין הסתמכות המשתמש על המידע המובא באתרים אלה . בנוסף, ידוע למשתמש כי אין בהופעת קישור לאתר שלישי משום המלצה לאתר או לבעליו. התכנים בתוכנה אינם באים להחליף יעוץ ביטוחי ו/או יעוץ פנסיוני ו/או יעוץ מקצועי אחר, ואין לראות בתכניה כמתן יעוץ ו/או מצג כלשהו, ובכל מקרה יש לפנות לייעוץ של איש מקצוע מוסמך. החברה לא תחוב בכל אחריות בגין החלטות ו/או פעולות של המשתמש הנובעות מהסתמכות על תכני התוכנה.
הרשאות שימוש
המשתמש מסכים לכך ומאשר כי אם יוחלט על ידי ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית כלשהי כי החברה ו/או מי מטעמה אחראים בגין מסירת ההרשאות כאמור לעיל, ישפה המשתמש את החברה בגין כל נזק שייגרם לה ו/או חוב פסוק שייפסק נגדה.
אבטחה ופרטיות
החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים כמקובל בתחום האינטרנט ואף דואגת לעדכן את מערכת האבטחה של התוכנה מעת לעת. למרות זאת, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של החברה. על כן, החברה לא תהא אחראית לנזק שייגרם בעקבות חדירה למאגר נתוניה ו/או בגין שימוש שיעשה במידע הלקוח במקרה של חדירה למאגר הנתונים כאמור. המשתמש מסכים לכך ומאשר כי כל מידע שנמסר באמצעות התוכנה נמסר מרצונו החופשי. אחריות שמירת המידע מוטלת על הלקוח בלבד. המשתמש מסכים לכך שהחברה תוכל לעשות שימוש במידע אודותיו, לרבות שימוש במידע למטרות סטטיסטיות, העברת מידע פרסומי אליו, זאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. מבלי לגרוע באמור לעיל, החברה מתחייבת לשמור בסודיות מלאה את כל פרטי לקוחות בית העסק וכל מסמך ו/או מידע מזהה ביחס אליהם ולא להעביר פרטים ומידע אלה לכל בית עסק אחר. המשתמש מסכים לכך שהחברה תהא רשאית לשמור את המידע שיימסר על ידו במאגרי המידע שלה. באם המשתמש אינו מעוניין לעשות שימוש במידע הנמסר על ידו, יודיע המשתמש לחברה על כך והחברה תדאג לא לעשות שימוש במידע כאמור מיום קבלת ההודעה ואילך.
קוקיות
האתר עשוי להפעיל קוקיות ("COOKIES" – קוד מחשב פשוט שנועד לזהותכם) שמטרתן להקל על הגלישה באתר, להפוך אותו לנוח יותר עבורכם או להפנות אליכם ולידיעתכם מידע כזה או אחר שנחשוב שמעניין אתכם. בכל מצב בו אינכם מעוניינים בכך, אנא בטלו בדפדפן שלכם את האפשרות לקוקיות.
שירותי צד שלישי
התוכנה עשויה להכיל קישורים או לאפשר גישה לאתרי אינטרנט וליישומים שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיות המורשה בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט או יישומים אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם ו/או לשירותים הניתנים בהם. אין במתן הגישה לאתרים וליישומים אלו באמצעות התוכנה משום אישור לחומר המופיע בהם, ו/או להקנות זכות שימוש כלשהי במידע ובתכנים המצויים בהם ו/או כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתרים או יישומים אלו הינו באחריות המשתמש בלבד. תמיכה בשירותים צד שלישי כגון Zapier, מערכות דיוור,Wordpress תינתן בעלות כספית לפי קריאה ולשיקול החברה.
זכויות והגבלת שימוש
למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי זכויות היוצרים ושאר הזכויות הקנייניות בתוכנה ובתכניה, שייכות אך ורק לחברה. מובהר ומוסכם כי המשתמש ו/או מי מטעמו לא יהיה רשאי למכור ו/או למסור ו/או להשכיר ו/או לחקות ו/או להרשות שימוש ו/או לעשות שינוי בתוכנה ו/או להעביר באיזו דרך שהיא כל מידע או חלק ממנו שמקורו בתוכנה זו, בכולו או במקצתו, בין בתמורה ובין ללא תמורה, ללא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.
תנאים והתחייבות לשימוש
קיימת התחייבות לשימוש מינימלי של חודש אחד במערכת לפחות, לא יוחזרו דמי מנוי עבור לקוח שהתנתק במהלך חודש השימוש הראשון במערכת. לאחר סיום חודש החיוב הראשון ניתן להתנתק מהמערכת בכל זמן ואין התחייבות כלשהי לשימוש להמשך. אין אפשרות לבצע השהייה/ הקפאה/ ניתוק חלקי מן המערכת, ברגע שתתבצע התנתקות מהמערכת הפעולה אינה הפיכה וכל נתוני המשתמש יימחקו.
הוספה והסרת משתמשים
הוספה והסרת משתמשים היא באחריות הלקוח בלבד. כל משתמש בסטטוס "פעיל" יחויב ללא קשר לפעילות במערכת בפועל.
מועד החיוב
יום החיוב יקבע על פי מועד הרישום לתוכנה ויהיה במחזור חודשי מתאריך זה ואילך.
אופן שליחת חשבוניות
החשבונית החודשית תשלח ביום מועד החיוב לכתובת הדואר האלקטרוני של מנהל המערכת (המשתמש הראשי בתוכנה שהוגד בעת יצירת החשבון הראשוני).
אופן חישוב דמי המנוי
דמי השימוש במערכת יחושבו על פי סוג התוכנית וכן על פי כמות המשתמשים הפעילים בלבד בכל יום במהלך החודש. במידה ונוספו משתמשים במהלך החודש התשלום עבורם יהיה על פי החלק היחסי של השימוש החודשי שלהם. בנוסף, במידה ויבוטלו משתמשים מן המערכת יחויב המנוי רק על זמן השימוש שבו היו בסטטוס פעיל במערכת. התוכנה ניתנת כשירות חודשי מתמשך. החיוב המינימלי עבור כל משתמש פעיל הינו מחזור חיוב אחד, כלומר חודש. במקרה ולקוח מבקש לסיים באופן סופי את התקשרותו עם החברה, לא יוחזרו דמי המנוי החלקיים לאותו מחזור חיוב.
חיוב עבור הודעות טקסט
תשלום עבור הודעות טקסט אינו כלול במחיר הרישיון ויחויב בנפרד לפי כמות ההודעות שנשלחה בפועל. כל הודעת טקסט הינה בעלות של 0.16 אגורות להודעה+ מע"מ. אורך כל הודעה מוגבל ל-70 תווים, כל 70 תווים ייחויב המשתמש על שליחת הודעה נוספת.
תנאי תשלום
החיוב חודשי יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד (כרטיסי אשראי זרים וכרטיסים נטענים אינם מכובדים).
לא ניתן לבצע תשלום על שירותים חד פעמיים בקרדיט באמצעות כרטיס אשראי של אמריקן אקספרס.

משתמש שחשבונו נחסם עקב אי הסדרת תשלום יוכל לחזור לעבודה בתוכנה רק לאחר הסרת החוב העומד לרשותו. החברה רשאית לגבות ריבית בגין פיגורים בתשלום בגובה הנהוג בבנק לגבי חריגה. החברה אינה אחראית למידע ולנתונים בתוכנה בעלת חשבון חסום, גישה למידע תינתן רק לאחר הסדרת התשלום באופן מלא.
רכיבי החיוב החודשי
1. חיוב על שימוש במערכת עבור החודש הבא על פי מספר המשתמשים הפעילים במערכת במועד יום החיוב.
2. זיכוי עבור משתמשים שהפסיקו את פעילותם במהלך החודש הקודם.
3. חיוב חלקי (על בסיס יומי) של משתמשים שנוספו בחודש הקודם.
4. חיוב על הודעות טקסט שנשלחו בחודש הקודם.
ביטול עסקה
התוכנה ניתנת כשירות חודשי מתמשך. התשלום עבור התוכנה וביטול עסקת מנוי כפופה לחוק הגנת הצרכן 1981. ניתוק יבוצע בהסכמת הלקוח ובהצהרה בכתב שכל הנתונים לרבות נתוני לקוחות, משתמשים והגדרות שנשמרו על ידו יימחקו לצמיתות. ההתנתקות תתבצע באמצעות הודעת דואר אלקטרוני שבה מצוינת סיבת ההתנתקות וההצהרה על ידיעה של מחיקת כל הנתונים.
אופן החיוב בכרטיסי אשראי
אם במועד החיוב אירעה שגיאה בחיוב כרטיס אשראי מסיבות שונות כגון כרטיס אשראי לא תקין, פג תוקף, חסרה מסגרת, גניבה וכדומה ישלח מייל ללקוח וכן תופיע הודעה במערכת שיש לעדכן את פרטי האשראי. על הלקוח לעדכן פרטי כרטיס אשראי תקינים באופן עצמאי דרך המערכת. בהמשך להודעת השגיאה לאחר הכישלון הראשון בחיוב, המערכת תנסה לחייב במשך 20 יום ברציפות. במידה וחיוב זה ייכשל אף הוא המערכת תינעל לשימוש עד להסדרת נושא התשלום.
סמכות שיפוטית
על ההסכם ועל כל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, פירושו ו/או ביצועו ו/או הפרתו ו/או תוקפו ו/או חוקיותו ו/או ביטולו וכיו"ב יחולו דיני מדינת ישראל. לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב – יפו מוקנית סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בהסכם ובכל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, פירושו ו/או ביצועו ו/או הפרתו ו/או תוקפו ו/או חוקיותו ו/או ביטולו וכיו"ב.
שיפוי
המשתמש ישפה את החברה ו/או מי מטעמה בגין נזק, ו/או הפסד ו/או אבדן רווח ו/או תשלום או הוצאה שייגרמו להם, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחה עורך דין, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידי המשתמש ו/או על ידי מי מטעמו.
רישום
רישום לשירות ותשלום נעשה באמצעות דף מאובטח בתקן PCI ומתבצע באמצעות כרטיס אשראי. קבלת המנוי לשימוש בתוכנה (זמן אספקה) הוא מיידי.
שונות
הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הינו מתייחס גם לנשים.
הכותרות ו/או ההדגשות בתנאי שימוש אלו משמשות לשם הנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית כלשהי.
על הסכם זה יחולו חוקי מדינת ישראל. המשתמש מסכים כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש בתוכנה או הקשורה בה תחול סמכות השיפוט המקומית של בתי המשפט במחוז חיפה בלבד.
מובהר ומוסכם כי כל הסכם לרבות נספחים, שיערך בין הצדדים, יהיה כפוף לתנאי השימוש בתוכנה. במידה ותנאי השימוש סותרים ו/או אינם מתיישבים בקנה אחד עם התנאים בהסכם אחר יגברו תנאי השימוש בתוכנה, והצדדים יפעלו על פיהם.
באישור תנאי שימוש אלו, הנך מסכים לקבל הודעות במדיה אלקטרונית או אחרת (הודעות SMS ,WAP , דוא"ל ואח') מהחברה ו/או מי מטעמה בנושאים הקשורים לאתר זה.
פאוורלינק רשאית להשתמש בלוגו החברה של הלקוח ולהציגו בנכסים הדיגיטליים שבבעלותה ללא אישור מראש.
פאוורלינק רשאית לסיים את התקשרותה עם הלקוח ולהפסיק את מתן שירותי התוכנה ללקוח, וזאת בהחלטה חד-צדדית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוקים. במקרה כזה פאוורלינק תשלח ללקוח התראה מראש של 90 יום בטרם סיום ההתקשרות והפסקת השירות. התראה זו תישלח לדואר האלקטרוני של מנהל המערכת, כפי שהוא מעודכן בהגדרות ממשק פאוורלינק.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בתוכנה מעת לעת, זאת ללא מתן הודעה מראש ועל הצדדים יחולו תנאי השימוש המתוקנים מיום פרסומם ואילך.
תנאי לשימוש בתוכנה הוא כי המשתמש קרא בקפידה את תנאי השימוש בתוכנה, הבין את משמעותם והסכים לקבלם כפי שהם.