תנאי שימוש

השימוש בתוכנת Powerlink crm להלן: "התוכנה" לרבות כניסה לתוכנה ושימוש בתכניה ובשירותים המוצעים בה מהווים הסכמה של המשתמש לכל התנאים המפורטים כדלהלן:

כללי

1. אתר האינטרנט www.powerlink.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המספק שרות של תוכנה לניהול מוקדי מכירות ושירות וכן מערכת אוטומציה המאפשרת ללקוח מתן שירותי דיוור ישיר ללקוחותיו (להלן: "השירות" או "השירותים"). בעלת האתר ומפעילתו הינה חברת פאוורלינק תוכנה בע"מ ח.פ. 514549864 שמשרדה רשום ברח' הערבה 1, לוד (להלן: "החברה" או "פאוורלינק").

2. הוראות מסמך תנאי שימוש זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי המשתמש באתר. מסמך תנאי שימוש זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין פאוורלינק, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות תנאי השימוש. אם אינך מסכימ/ה לתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים המוענקים במסגרתו. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראות תנאי השימוש ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תנאי השימוש. כשרות להשתמש באתר.

3. כל משתמש רשאי להשתמש באתר על מנת לרכוש מוצרים ו/או שירותים, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

3.1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

3.2. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.


3.3. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי או אמצעי תשלום אחר המוסכם על פאוורלינק.

3.4.
המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

תנאים מסחריים כלליים

4. הרשאה וגישה: במהלך התקופה בה תרכוש את שירותי האתר או מי מהם, נספק לך גישה לשימוש בשירות הנרכש כפי שמתואר בהסכם זה ו/או בהזמנת שרות ספציפית. אנו עשויים לספק חלק או את כל מרכיבי השרות באמצעות צד שלישי.

5. תכונות/שירותים נוספים: תוכל להירשם כמנוי לתכונות נוספות או שירותים נוספים באתר, על ידי ביצוע הזמנה נוספת או הפעלת התכונות הנוספות מתוך החשבון שלך באתר (אם אפשרות זו זמינה). הסכם זה יחול על כל ההזמנות הנוספות וכל התכונות הנוספות שאתה מפעיל מתוך חשבונך באתר.

6. שירותים נוספים: באפשרותך לרכוש שירותים משלימים על ידי ביצוע הזמנה אצלנו.

7. כל שירותינו, ובכלל השירותים המשלימים, מבוצעים באמצעות גישה מרחוק, אלא אם כן הוסכם בינינו אחרת בכתב.

8. באישור תנאי שימוש אלו, הינך מסכים לקבל הודעות במדיה אלקטרונית או אחרת (הודעות SMS, WhatsApp , דוא"ל ואח') מהחברה ו/או מי מטעמה בנושאים הקשורים לאתר זה.

תמורה ותשלומים

9. השירותים באתר ניתנים בתשלום, עבור דמי רישוי/מנוי קבועים או משתנים על פי שיקול דעתה של החברה, בהתאם למחירון שישתנה מעת לעת. במקרה של דמי מנוי קבועים, המשתמש יחויב בדמי המנוי ללא תלות כלשהי במשך השימוש שעשה המשתמש במערכת ו/או ביישומיה לרבות מקרים בהם לא עשה שימוש במערכת כלל

10. התשלום יגבה מראש בהתאם לתקופת החיוב שנקבעה בעת ביצוע הרשמה לשירותים (חודשית, שנתית או אחרת). יום החיוב יקבע על פי מועד הרישום לשירות ויהיה תלוי בתקופת החיוב. במקרה של משתמש המשלם דמי מנוי שנתיים, ישולמו דמי המנוי מראש בגין כל התקופה, ולא יוחזרו אף אם ביקש המנוי את ביטולו או חדל להשתמש במנוי. במקרה של משתמש המשלם דמי מנוי חודשיים, ניתן להודיע על ביטול המנוי בכל עת באמצעות פניה למוקד התמיכה הטכנית של החברה או באמצעות פניה בדוא״ל אל החברה. החברה תחדל לחייב את המשתמש בדמי המנוי החל מתום 30 ימים ממסירת דמי הביטול. לא יוחזרו דמי מנוי לתקופה שטרם חלוף 30 הימים.

11. דמי השימוש במערכת יחויבו על פי סוג התוכנית אליה נרשם המשתמש וכן על פי כמות המשתמשים המינימלית לה התחייב במועד הרישום, לתקופת המנוי (שנתי או חודשי או אחר). מובהר, כי לא יוענק כל זיכוי או החזר בגין הפחתת כמות המשתמשים במהלך תקופת ההתחייבות. במידה ונוספו משתמשים במהלך התקופה הרלבנטית, התשלום עבורם יהיה על פי החלק היחסי של השימוש שלהם במהלך התקופה.

12. בנוסף לדמי השימוש הקבועים במערכת שיגבו מראש, ייגבו מן המנוי באופן חודשי דמי שירות נוספים כדלקמן: (2) חיוב חלקי (על בסיס חודשי/שנתי) של משתמשים שנוספו בחודש הקודם. (2) חיוב בגין הודעות טקסט שנשלחו בחודש הקודם (כמפורט להלן). ו-(3) חיוב על הודעות דואר אלקטרוני מעל למכסה הקבועה בתוכנית המנוי.

13. הוספה והסרת משתמשים היא באחריות הלקוח בלבד. כל משתמש שיתווסף מעבר לכמות המשתמשים המינימלית, ואשר יהיה בסטטוס "פעיל" יחויב ללא קשר לפעילות במערכת בפועל.

14. מובהר, כי תשלום עבור הודעות טקסט הנשלחות על ידי המשתמש במסגרת השירות אינו כלול במחיר הרישיון ויחויב בנפרד לפי כמות ההודעות שנשלחה בפועל. כל הודעת טקסט הינה בעלות של 16 אגורות להודעה+ מע"מ (או כפי שתעודכן מעת לעת על ידי החברה). אורך כל הודעה מוגבל ל-70 תווים, כאשר בגין כל 70 תווים יחויב המשתמש על שליחת הודעה נוספת. להלן פירוט פריסת חיוב הודעות sms לפי מספר תווים בהודעה:

כמות הודעות מספר תווים
הודעה 1 0-70
2 הודעות 71-134
3 הודעות 135-201
4 הודעות 202-268
5 הודעות 269-335
6 הודעות 336-402
7 הודעות 403-469
8 הודעות 470-536
9 הודעות 537-603
10 הודעות 604-670
11 הודעות 671-737
11 הודעות 738-800

15. החברה תהיה זכאית לשנות את מחירון השירותים בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה בדבר שינוי המחירון, אם יחול שינוי, תימסר בדוא״ל שסיפק המשתמש לחברה בעת ההתקשרות. השינוי ייכנס לתוקף תוך 7 ימים ממועד מסירת ההודעה למשתמש ולא יחול בגין תקופות מנוי שנרכשו ושולמו מראש.

16. התשלום בגין השירותים יבוצע באמצעות כרטיס אשראי, אלא אם תסכים החברה בכתב לצורת תשלום אחרת. בעת רכישת השירות, הינך מאשר לנו לחייב את כרטיס האשראי עבור כל דמי המנוי לתשלום במהלך תקופת השירותים

17. אם במועד החיוב אירעה שגיאה בחיוב כרטיס אשראי מסיבות שונות כגון כרטיס אשראי לא תקין, פג תוקף, חסרה מסגרת, גניבה וכדומה ישלח מייל ללקוח וכן תופיע הודעה במערכת שיש לעדכן את פרטי האשראי. על הלקוח לעדכן פרטי כרטיס אשראי תקינים באופן עצמאי דרך המערכת. בהמשך להודעת השגיאה לאחר הכישלון הראשון בחיוב, המערכת תנסה לחייב במשך 20 יום ברציפות. במידה וחיוב זה ייכשל אף הוא המערכת תינעל לשימוש עד להסדרת נושא התשלום. בעת הסדרת תשלום, יחויב הלקוח תחילה בגין כל התקופה בה ננעל השירות לשימוש הלקוח, כתנאי לביטול הנעילה או לרישום משתמש חדש.

18. לכל תשלום אשר יתקבל לאחר 14 יום ממועד התשלום, יתווספו הוצאות גביה בשיעור בקבוע במחירון או בהתאם להוצאות החברה בפועל, הגבוה מביניהם.

19. החברה תפיק חשבונית מס כדין, עד 14 יום מגמר קבלת התקבול. החשבונית החודשית (בגין דמי השירות הנוספים, כמפורט לעיל) תשלח ביום מועד החיוב לכתובת הדואר האלקטרוני של מנהל המערכת (המשתמש הראשי בשירות שהוגדר בעת יצירת החשבון הראשוני)..

20. דמי המנוי המפורטים באתר אינם כוללים מע"מ, שיחויב על פי הדין.

שימוש ומגבלות השימוש

21. הנך מתחייב לפעול בהתאם למדיניות השימוש המקובל אצלנו, כפי שיעודכנו מעת לעת.

22. הנך נדרש: (א) לא להשתמש או להפעיל כל מערכת אוטומטית, כולל "רובוטים", "עכבישים" או "קוראים לא מקוונים", אשר שולח יותר בקשות לשרתים שלנו בתקופה נתונה של זמן; (ב) לא להשתמש בשירות שלנו בכל אופן הפוגע, משבית, מעמיס או פוגע באחד מאתרי האינטרנט שלנו או מפריע לשימוש של כל צד אחר בשירות; (ג) לא לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות; (ד) לא לגשת לשירות אלא דרך הממשק שלנו; או (ה) לא להשתמש בשירות לכל מטרה או בכל דרך שהיא בלתי חוקית או אסורה על פי הסכם זה.

23. כל שימוש שלך בשרות חייב להתבצע על פי חוקי מדינת ישראל (ו/או כל מדינה אחרת בה אתה מתגורר או שממנה אתה ניגש לשירות).

24 .הנך מתחייב להודיע לנו מיד על כל שימוש לא מורשה בזהויות ובסיסמאות של המשתמשים שלך או בחשבונך.

25. הנך מצהיר ומסכים כי לא תעשה שימוש בשירות לצורך איסוף, ניהול או עיבוד של מידע רגיש או פרטי של צד ג'. לא תהיה לנו כל אחריות העלולה לנבוע משימושך בשירות כדי לאסוף או לנהל מידע רגיש.

26. אתה מסכים להשתמש בשירותי תקשורת של צד ג' בהתאם לתנאי השימוש של כל שירות תקשורת כאמור. איננו שולטים בתוכן, בהודעות או במידע המצוי בשירותי התקשורת, או בזמינותם. לא תהיה לנו כל אחריות בקשר לשירותי התקשורת וכל פעולה הנובעת משימושך בשירותי התקשורת.

27. השירות שלנו עשוי להכיל קישורים או לאפשר גישה לאתרים, שירותים או מוצרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים ולא על ידי החברה, ואינם בשליטתנו. הקישורים לאתרים, שירותים ומוצרים אלו מסופקים לך כנוחות בלבד, והזמינות של כל אתר או מוצר של צד שלישי אינה אומרת שאנו תומכים או מתחייבים לתמוך באתר או במוצר של צד שלישי. אין לחברה כל שליטה באתרים, מוצרים ושירותים אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם ו/או לשירותים הניתנים בהם. אין במתן הגישה לאתרים, שירותים או מוצרים אלו, ו/או להקנות זכות שימוש כלשהי במידע ובתכנים המצויים בהם ו/או כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתרים או יישומים אלו הינו באחריות המשתמש בלבד. תמיכה בשירותים צד שלישי כגון Zapier, מערכות דיוור,Wordpress תינתן בעלות כספית לפי קריאה ולשיקול החברה.

28. אנו עשויים לבצע שיפורים, שינויים, שדרוגים ו/או השמטות באתר ו/או בשירותים המוצעים בו, בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתנו הבלעדי. לא תהיה לך טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

התנאים לשימוש במערכת האוטומציה לשירותיי דיוור ישיר ומדיניות אנטי דואר זבל ("ספאם")

29. כאמור לעיל, בין שירותיה של פאוורלינק קיים שירות של מערכת אוטומציה לשירותי דיוור ישיר,אשר,ככל שיירכשו על ידי הלקוח, יעניקו ללקוח אפשרות לערוך אוטומציה של פניה לגורמים המנויים במאגר המנוהל על ידי הלקוח. למען הסר ספק אנו לא נבצע דיוור ישיר בעצמנו, אלא רק נספק את מערכת האוטומציה אשר מאפשרת זאת ללקוח. אין לנו כל חשיפה או גישה למאגר המידע המנוהל על ידי הלקוח לצורך הדיוור הישיר, ואין לראות בנו כמי שעורכים את הדיוור הישיר בעצמנו. כמו כן, איננו מספקים, מעבירים, מוכרים או סוחרים של מאגרי מידע או רשימות של פרטי התקשרות או דואר אלקטרוני של צדדים שלישיים.

30. אנו מספקים שירותים שמטרתם לשפר ולשכלל את התקשורת בין הלקוח לבין נמעניו המורשים המנויים במאגר המידע שלו. בהירשמותו לשירותי האוטומציה המאפשרים דיוור ישיר ללקוח, מאשר הלקוח ומצהיר בזאת כי לצורכי הדיוור הישיר המבוצע על ידו, כל הנמענים הרשומים במאגרו, הביעו הסכמתם להיכלל במאגר ואת הסכמתם לדיוור, בהתאם להוראות החוק.

31. הלקוח מתחייב לפעול בכדי לשמור על כל החוקים והכללים שמטרתם מניעת משלוח דואר זבל (ספאם) לנמעניו, בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, ובפרט הוראות סעיף 30א. משלוח דבר פרסומת, כהגדרתה בחוק זה, ללא הסכמה או ללא רשות או הסכמה מפורשת מצד המקבל,אשר עלולים להוות הפרה של הוראות הדין ושל תנאי שימוש אלו על ידי הלקוח. הלקוח נוטל אחריות מלאה לבצע את הדיוורים הישירים בהתאם להוראות כל חוק החל עליו, בישראל ו/או מחוץ לישראל.

32. בשימושך במערכת לא תעשה שימוש בכל אופן ברשימות דיוור של צדדים שלישיים וכן לא תכין או תפיץ בכל צורה שהיא דואר זבל או ספאם.

33. ידוע לך כי לא כל ההודעות הנשלחות באמצעות השימוש במערכת יתקבלו על ידי נמעניהן או יפתחו על ידם.

34. בשורת ה"מאת" של כל הודעה שתשלח על ידך באמצעות המערכת תצוין במדויק ובאופן לא מטעה זהות ארגונך, המוצר או השירות שלך, ללא כל אזכור של פאוורלינק (אלא ככל שהדבר נדרש על ידי פאוורלינק). שורת "הנושא" של כל הודעה שתשלח על ידך באמצעות המערכת לא תכלול כל תוכן מטעה לגבי הנושא הכללי של ההודעה כל הודעה שתשלח על ידך באמצעות המערכת תכלול את מענך התקף. כל הודעה המהווה "פרסומת" תציין בכותרתה את היותה דבר פרסומת, כנדרש בחוק.

35. חברתנו תהיה רשאית לבדוק את פרטיה של כל תלונה או דרישה מצד ג' ביחס למשלוח נטען של דואר זבל (ספאם), וככל שיימצא על ידה כי אכן הופרו הוראות החוק ו/או הוראות תנאי שימוש אלו, נהיה רשאים להביא את ההתקשרות לכדי סיום ו/או לנקוט הליכים משפטיים דרושים אחרים. כמו כן, נהיה רשאים, לפי שיקול דעתנו, להשעות את השירות שלך עד לאישור מחדש של כל המנויים ברשימת הנמענים שלך. לא יינתנו הפחתה או החזר של תשלום עקב ביטול או במהלך תקופת ההשעיה. אנו נהיה רשאים לבצע את האישור מחדש בכל דרך סבירה שנקבע, לפי שיקול דעתנו, לרבות אך לא רק, שליחה של הודעת דואר אלקטרוני לכל המנויים ברשימה שלך הדורשת אישור של רצונם להמשיך במנוי לרשימה כזו.

36. כל דיוור שיישלח על ידי מערכותינו יכלול הודעה המאפשרת לנמען לבטל את הרשמתו ולהסיר עצמו ממאגר המידע, וכל גורם שיבחר לבטל את הרשמתו יוסר באופן אוטומטי ומיידי. הלקוח מתחייב שלא למנוע ו/או לעקוף מחיקה או הסרה כאמור.

37. בשימושך במערכת הנך מסכים לייבא או להשתמש בכל דרך אחרת רק ברשימות מבוססות הרשאה והסכמה כנדרש בחוק, ובהתאם לכל דין. הנך מתחייב בזאת כי לא תעשה שימוש במערכת בכל רשימות תפוצה אחרות. במידה וביקשת אישור מהנמען לשלוח לו או לה הודעות, והנמען לא הגיב או לא הגיב בחיוב לבקשה כזו, אתה מסכים שלא לשלוח הודעות לנמען זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מסכים שלא לעשות שימוש במערכת לצורך משלוח הודעות לכל אדם אשר התנגד בכל צורה לקבלת הודעות מסוג זה ממך או מאדם אחר אשר בשמו אתה פועל.

38. הודעות אשר הנך שולח באמצעות המערכת עלולות להפיק תלונות ספאם מן הנמענים; הנך אחראי להבטיח כי קמפיין הדיוור שלך לא ייצור מספר תלונות ספאם העולה על המקובל בתעשייה. פאוורלינק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תקבע באם רמת תלונות הספאם שחולל הקמפיין שלך הינה במסגרת המקובל בתעשייה, וקביעתה תהיה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין על פי הסכם זה.

39. תוספת הערות שוליים: מבלי לגרוע מכלליות האמור, אתה מאשר ומסכים כי בכל הודעה שתשלח על ידך באמצעות המערכת, תהיה פאוורלינק רשאית להוסיף הערת שוליים מזהה כגון "מערכת דיוור של פאוורלינק", "מופעל על ידי פאוורלינק" או כל הודעה דומה.

40. הלקוח מתחייב שלא להשתמש במערכת בכדי להעביר או להפיץ תכנים פוגעניים ו/או בלתי חוקיים ובכללם:

40.1. תוכן שפוגע ברגשות הציבור, לרבות תוכן שמכעיס, מטריד, מאיים, משמיץ או מתעלל באחרים.

40.2. תוכן שמכיל או מספק קישורים לעירום, פורנוגרפיה, תכנים למבוגרים, סקס, אלימות קיצונית או שפה בוטה.

40.3. תוכן המפר זכויות יוצרים, סימן מסחרי, פטנט, סוד מסחרי או קניין רוחני אחר.

40.4. תוכן שמפרסם או חושף מידע מזהה אישי או מידע פרטי של קטינים, או שליחת תכנים המיועד לקטינים ללא הסכמת הוריהם שניתנת לאימות.

40.5. תוכן שמכיל, מספק קישורים אל, או משתתף במזימת פירמידה, הימורים, הגרלות, לוטו וכן הלאה.

40.6. תוכן שמספק, מוכר או מציע למכירה חומרים ו/או מוצרים ו/או שירותים בלתי חוקיים.

התוכן ומאגרי המידע של הלקוח המאוחסנים אצלנו

41. ככל שבמסגרת השירותים שיוענקו לך באתר תבחר לאחסן אצלנו מידע או מאגר מידע כלשהו, הרי שהגישה למאגר ולנתוניו תוקנה ללקוח ולעובדיו בלבד וזאת באמצעות מפתחות הצפנה מקובלים, ללא זכות או הרשאה לפאוורלינק לגשת למידע, להיות חשופה לו או לעשות בו שימוש.

42. פאוורלינק אינה ולא תהווה "מחזיק" של המידע או מאגר המידע, כהגדרת המונח בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, ולא יחולו עליה הוראות החוק, או התקנות, ההנחיות והנהלים שהותקנו על פיו (להלן: "חוקי הגנת הפרטיות"). כל האחריות ביחס למידע, אחזקתו, תוכנו, חוקיותו, עיבודו וכיו"ב, ובין היתר מכוח חוקי הגנת הפרטיות, תחול על הלקוח בלבד, ולפאוורלינק לא תהא כל אחריות ביחס למידע, לאחזקתו, לעיבודו או לשימוש בו.

43. הלקוח מתחייב לקיים את כל חוקי הגנת הפרטיות באופן מלא ופוטר את פאוורלינק מכל חובה או התחייבות מכוח חוקי הגנת הפרטיות, אלא אם נטלה אחריות כאמור במפורש בהסכם בכתב עם הלקוח. הלקוח לא יעלה כל טענה כי חוקי הגנת הפרטיות חלים על פאוורלינק או כי פאוורלינק הינה בגדר "מחזיק" או בעלים של המידע. הלקוח מתחייב לשפות את פאוורלינק מפני כל תביעה ו/או דרישה הנוגעת לחוקי הגנת הפרטיות ו/או הפרתם.

תקופת מנוי, סיום, השעיה


44.תקופת ההרשמה הראשונית שלך תצוין בהזמנה שלך, והמנוי שלך יתחדש באופן אוטומטי למשך תקופת הרשמה זהה נוספת. כדי למנוע חידוש של המנוי, ההודעה הנדרשת על ידך חייבת להיות מסופקת במסגרת הזמן כמפורט בתנאי ההזמנה. אם תוסיף מוצרים או משתמשים במהלך תקופת ההרשמה, העלויות בגין מוצרים נוספים אלה יחודשו יחד עם המנוי שלך, אלא אם צוין אחרת בהזמנה שלך.

45. עלות השרות לגבי תקופת הארכה של המנוי תצוין בהזמנה שלך, וככל שלא צוינה בהזמנה אזי יחולו המחירים הרגילים הזמינים בקטלוג המוצרים והשירותים שלנו בתאריך החידוש.

46. תקופת המנוי תסתיים בתאריך התפוגה ולא ניתן לבטל את המינוי מוקדם יותר, אלא אם הדבר צוין מפורשות בתנאי ההזמנה. אנו לא מספקים החזרים אם תחליט להפסיק להשתמש בשרות במהלך תקופת שירות שהוזמנה.


47. כתנאי מוקדם לביטול המנוי והפסקת החיובים תידרש לאשר בהודעה בכתב (ובכלל זה בדוא"ל) כי הנך מודע לכך שכל המידע אשר הזנת או אשר קיים בשירות יימחק לצמיתות עם סיום השירות, ולא יהיה ניתן לשחזרו. הינך מאשר כי ידוע לך כי לא ניתן לבצע הקפאה של המנוי, ועם קבלת הודעה על ביטול המנוי ימחקו הנתונים ולא יהיה ניתן לשחזרם. באפשרותך לבצע גיבוי לקבצי אקסל על פי הסבר המפורט באתרנו.


48. כל אחד מהצדדים רשאי לסיים הסכם זה מטעמים כלשהם, לגבי כל שירותי המנוי או כולם: (א) בהודעה של שלושים (30) יום לצד האחר במקרה של הפרה מהותית, אם הפרה זו לא תוקנה בתום תקופה זו; (ב) אם הצד השני החל הליכי פשיטת רגל או כל הליך אחר הקשור בחדלות פירעון, פירוק או הסדר לטובת הנושים, אלא אם בוטלו בתוך 60 ימים. אנו רשאים גם לסיים הסכם זה בכפוף להודעה בת שבעה (7) ימים אם נמצא כי אתה פועל או פעלת באופן שעלול להשפיע לרעה על לקוחותינו, לקוחות פוטנציאליים או תקינות השרות.

49. מניעת גישה: אנו עשויים להשעות או להגביל כל גישה של משתמש לשירותי המנוי, או לכל, ללא הודעה מוקדמת במקרה של: (א) שימוש בשירות באופן שמפר את החוקים והתקנות הרלוונטיים המקומיים, המדינה, הפדרליים או הזרים או את התנאים של הסכם זה; (ב) במקרה של שימוש בשרות לצורך משלוח הודעות ספאם/דואר זבל, או (ג) פרסום או העלאה של חומר שמפר או שמפר לכאורה זכויות יוצרים או סימנים מסחריים של כל אדם או ישות.

50. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פאוורלינק שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או להשעות או להגביל כל גישה של משתמש לשירותים המוענקים באתר, ללא הודעה מוקדמת, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה; (ב) בכל מקרה בו המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; (ג) במקרה בו המשתמש מסר בעת ביצוע עסקה לרכישת שירותים ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; (ד) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפאוורלינק ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו; (ה) אם לפי דעת פאוורלינק, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את השירותים המוענקים לו באמצעות האתר לצד ג'. (ו) במקרה ונפלה בהצעת ההתקשרות או במחירים המוצגים באתר טעות קולמוס ברורה על פניה, בין אם במחיר השירות ובין אם בתיאור השירות; (ז) בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות פאוורלינק לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את השירותים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי, שביתה ו/או אירוע בטחוני. בכל אחד מן המקרים לעיל, רשאית פאוורלינק לבטל את העסקה או להציע למשתמש שירות אחר, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה עסקה כאמור פאוורלינק לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

51. השעיה בגין אי-תשלום: אנו נספק לך הודעה על אי תשלום של סכום כלשהו. אם לא שולם הסכום המלא, אנו עשויים להשעות את גישתך לשירותי המנוי, כולם או את כולם, עשרה (10) ימים לאחר ההודעה. אם השירות יושעה בשל אי תשלום, אנו עשויים לגבות דמי הפעלה מחדש כדי להחזיר את שירות המינוי.


52. אם אתר האינטרנט שלך, או השימוש בשירות על ידך, יוצר פגיעות אבטחה עבורנו או עבור לקוחות אחרים המשתמשים בשרות, צורך רוחב פס מוגזם או גורם נזק לנו או לאחרים, אנו עשויים, בהודעה אלקטרונית או טלפונית אליך, להשעות כל גישה אל השירות.

53. עם סיום או פקיעת תוקפו של הסכם זה, תפסיק את כל השימוש בשירות. תמיכה טכנית

54. אם אתה משלם לנו דמי מנוי, אזי תהיה זכאי לתמיכה הזמינה במועדים המפורטים באתר שלנו, באמצעות דוא"ל או טלפון. התמיכה הטכנית כלולה במחיר המנוי, אלא אם נקבע בינינו מפורשות אחרת. שירותינו זמינים בין השעות 09:00-17:00 שעון ישראל, בימים א' – ה', לא כולל ימי שישי, שבת, חגים וערבי חג. קניין רוחני

55. הסכם זה מעניק לך הרשאה לשימוש בשרות בלבד, ואינך מקבל רשיון כלשהו לתוכנה ו/או למרכיביה. השירות והתוכנה באמצעותה הוא מוענק, וכל זכויות הקניין הרוחני בהם, הינם שייכים ונמצאים בבעלותנו הבלעדית (ו/או בבעלותם של מעניקי הרישיונות שלנו (ככל שקיימים)), ואנו שומרים על כל זכויות הבעלות הבלעדיות בהם. אתה מתחייב שלא להעתיק, לשכור, להחכיר, למכור, להפיץ או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על השרות או התוכנה שלנו, כולו או חלקו, בכל אמצעי שהוא, למעט כפי שהורשית מפורשות בכתב על ידינו.

56. כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר פאוורלינק, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של פאוורלינק בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר פאוורלינק, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, השירותים, תיאור המוצרים והשירותים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר פאוורלינק לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת פאוורלינק מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

57. בהרשמתך לשרות, אתה מעניק לנו את הזכות להוסיף את שמך ואת לוגו החברה לרשימת הלקוחות שלנו ואתר האינטרנט.

תמיכה מרחוק

58. חברת פאוורלינק מעניקה שירותי תמיכה מרחוק לכלל לקוחותיה (להלן: "שירות תמיכה מרחוק"). שירות תמיכה מרחוק מאפשר ללקוחות החברה (להלן: "דורש השירות ו/או לקוחות החברה") לקבל מעובדי החברה שירותי תמיכה טכנית מרחוק לבעיות טכניות שאינם מצליחים לפתור, הקשורות, בין היתר, בתפעול תוכנת החברה ושירותים נוספים שמציעה החברה.

59. שירות תמיכה מרחוק מאפשר לעובדי החברה לקבל גישה מלאה מרחוק לחשבונו הפרטי של דורש השירות בתוכנת החברה וזאת למשך תקופה המוגבלת בזמן (להלן: "תקופת השירות").

60. שירות תמיכה מרחוק יינתן ללקוחות החברה כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים וההגבלות המפורטים בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של החברה.

61. לקוח החברה המעוניין בקבלת שירות תמיכה מרחוק מקבל על עצמו את כל התנאים, ההתניות וההגבלות המפורטים בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של החברה ולא תהיה לו כל טענה ו/או טרוניה בנוגע לשירות תמיכה מרחוק המבוקש על-ידו.

62. לקוח החברה המעוניין בקבלת שירות תמיכה מרחוק יתן לחברה הרשאה מוגבלת בזמן ("להלן: "תקופת ההרשאה") על-ידי לחיצה על כפתור "אפשר גישה" וסימון תקופת הזמן הרלוונטית (יום, שלושה ימים או שבוע) שבמהלכה יוכלו עובדי החברה להיכנס לחשבון הפרטי של דורש השירות בתוכנת החברה.

לאחר סימון "תקופת ההרשאה" ולחיצה על כפתור "אפשר גישה", יידרש דורש השירות לאשר את תנאי השימוש של שירות תמיכה מרחוק, בלחיצה על כפתור "אני מסכים", כאשר לאחר מכן תופיע הודעת "אישור מתן גישה" ומרגע זה ואילך יתחיל השירות בפועל.

63. אספקת שירות תמיכה מרחוק תתבצע בהתאם לזמינות עובדי החברה ובהתאם לאילוציה.

64. בסוף תקופת ההרשאה תיחסם הגישה של עובדי החברה לחשבונו הפרטי של דורש השירות ועובדי החברה לא יוכלו עוד להיכנס לחשבונו הפרטי של של דורש השירות בתוכנת החברה.

65. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 64 לעיל, דורש השירות רשאי לסיים את שירות התמיכה מרחוק שניתן לו מיוזמתו, בכל עת, בלחיצה (במקום בלחיצת) על כפתור "ניתוק תמיכה מרחוק" השולל את ההרשאה שניתנה לעובדי החברה מלהיכנס לחשבונו הפרטי כאשר רק לאחר הלחיצה על כפתור "ניתוק תמיכה מרחוק" יסתיים השירות בפועל.

66. סיים דורש השירות מיוזמתו את השירות כאמור לעיל, או תמה תקופת ההרשאה שהגדיר דורש השירות כאמור בסעיף 62 לעיל, לא תהיה החברה אחראית למתן השירות לדורש השירות על כל המשתמע מכך.

67. החברה מתחייבת לשמור בסודיות מוחלטת מידע השייך לדורש השירות וזאת כפוף להוראות כל דין, כאמור בתנאי שימוש אלו וכאמור במדיניות הפרטיות של החברה.

68. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא תעביר החברה מידע של דורש השירות לצדדים שלישיים, למעט לעובדיה ו/או מנהליה ו/או יועציה אשר לצורך אספקת השירות נדרשים להיחשף למידע, אלא במקרים המפורטים להלן:
68.1. ככל ויינתן צו על ידי רשות מוסמכת, המורה לחברה לעשות כן;
68.2. בכל מקרה שהחברה סבורה, כי חשיפת המידע דרושה, לצורך מניעת נזק לגוף או לרכוש;
68.3. לשם מניעת פשע ו/או עבירה כהגדרתם על-פי הוראות כל דין.

69. שירות תמיכה מרחוק המסופק על ידי החברה, מסופק במצבו כפי שהוא ובהתאם ליכולת החברה לספק אותו מעת לעת, בהתאם לאילוציה, כאשר החברה מתנערת מפורשות, מכל מצג שהוא והיא לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת, בדבר ו/או בקשר עם מתן שירות תמיכה מרחוק המסופק על-ידה.

70. החברה לא תישא בכל אחריות שהיא והיא אף אינה מתחייבת, כי שירות תמיכה מרחוק המסופק על-ידה יתאים לדרישות דורש השירות, יסייע בפתרון תקלות הקשורות לתפעול חשבונו ו/או כי השירות יסופק ללא הפרעה, בזמן, בתיאום עם שירותים אחרים של דורש השירות וללא שגיאות, פגמים וטעויות.

71. החברה ו/או מי מטעמה, הפועלים במסגרת אספקת שירות תמיכה מרחוק, לא יהיו אחראים לכל הפסד, הוצאה או נזק, ישיר, עקיף ו/או תוצאתי, לרבות נזקים נלווים, מיוחדים, ספציפיים או אקראיים (ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק או הפסד שייגרם או עלול להיגרם למידע, המאוחסן ו/או מותקן ו/או שמור בחשבון דורש השירות), בקשר עם ו/או כתוצאה מאספקת השירות, לרבות אך לא רק שיבוש, הפרעה או אי יכולת לעשות שימוש בחשבון דורש השירות.

72. שימוש בשירות תמיכה מרחוק, המסופק על-ידי החברה, לא יסתור, בשום מצב, את האמור בסעיפים 41,42 ו-43 לתנאי השימוש של החברה, כאשר החברה לא תהווה מחזיק של המידע או מאגר המידע, כהגדרת המונח בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, כתוצאה משירות תמיכה מרחוק המסופק על-ידה.

שיפוי

73. אתה מתחייב לשפות אותנו, על חשבונך, וכן לשפות את נושאי המשרה, המנהלים, העובדים, הסוכנים, נותני השירותים, מעניקי הרישיון והחברות הקשורות לנו, כנגד כל תביעה, דרישה, הליך ובכלל זה תביעה של צד שלישי, במידה שדרישה או תביעה כאמור מבוססת או נובעת מ: (א) שימוש בלתי מורשה או בלתי חוקי בשרות; (ב) אי קיום או הפרת הסכם זה על ידך; (ג) שימוש שלך במוצרים או שירותים של צד שלישי; (ד) שימוש בלתי מורשה בשירות המנויים על ידי אדם אחר המשתמש בפרטי המשתמש שלך; (ה) הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג' על ידך. אנו נודיע לך בכתב על טענה או דרישה כאמור בתוך שלושים (30) ימים מיום שהובאה לידיעתנו, נעניק לך שליטה בלעדית בהגנה או בסילוק של תביעה כאמור, ונספק לך (על חשבונך) כל מידע וסיוע הנדרש באופן סביר על ידך להתגונן מפניה. ויתור על תביעות, דרישות וטענות, הגבלת אחריות

74. אנו ו/או כל מי מטעמנו, לא מעניקים לך כל מצג או אחריות בנוגע לתאימות, אמינות, זמינות, דיוק, בטיחות ו/או טיב השרות שלנו ואיננו מבטיחים את פעילותו המלאה ללא תקלות או שגיאות. ידוע לך, כי ייתכן והשירותים שלנו עשויים שלא להיות זמינים בכל הזמנים, עקב תקלות או שגיאות ו/או עקב נסיבות חיצוניות. השירותים שלנו במסגרת האתר ניתנים "כפי שהם" (AS IS) ו"ככל שיהיו זמינים" (AS AVAILABLE) ללא אחריות או התחייבות מכל סוג שהם. איננו נושאים בכל חבות או אחריות מכל סוג שהוא, בין אם מפורש, משתמע או מכוח הדין, ביחס לשירותים המוענקים באתר, לרבות כל אחריות או חבות משתמעים ביחס להתאמת השירותים למטרה מסוימת, או לצרכייך.

75. אנו לא מתחייבים כי השירותים הניתנים באתר יהיו חסינים מהפרעות או מפני גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים, ו/או מקלקולים, תקלות, נזקים או כשלים, בחומרה, תוכנה, קווי תקשורת, בין אם מקורם בנו או בצד שלישי כלשהו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד׳, אשר מקורם בכוח עליון, לא ייחשבו כלל להפרה של תנאי שימוש אלו על ידי החברה ו/או מי מטעמה, ולא יזכו אותך בכל סעד, זכות או תרופה.

76. מובהר בזאת כי כל עוד לא הוצע לך באופן מפורש שירות של גיבוי מן החברה, והוסכם בין הצדדים על מתן שירות זה, הרי שהמידע, הנתונים וכל דבר אחר אשר מוזן ומועבר באתר או בשירות על ידיך אינו מאובטח באופן כלשהו על ידינו ולא נהיה אחראים לאבטחתו וכן לא נישא בכל אחריות ו/או חבות ו/או נזק שיגרמו כתוצאה מכך. הינך אחראי באופן בלעדי לאבטחה, גיבוי והגנה על המידע המצוי בשירות ו/או בציוד שברשותך.

77. בשום מקרה לא תשא החברה, עובדיה, נציגיה, ספקיה ו/או מפיציה באחריות לנזק ישיר או עקיף, נזק מיוחד, תוצאתי, או נסיבתי הנובע מהשימוש, מאי השימוש או מחוסר אפשרות להשתמש בשירותים המוצעים באתר. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בשום נסיבות לא תחול על החברה אחריות בגין נזק עקיף, מיוחד, מקרי, תוצאתי, או לתשלום דמי נזיקין לדוגמה או עונשיים, לרבות וללא הגבלה, נזקים בגין אובדן נתונים, אובדן רווחים, אובדן הכנסות או עלויות רכישת טובין או שירותים חלופיים, מכל סיבה ועל יסוד כל תורה של הטלת אחריות, לרבות וללא הגבלה, על יסוד עילה חוזית או נזיקית (לרבות חבות מוצרים, אחריות קפידה ו/או רשלנות רבתי), גם אם החברה ידעה או אמורה היתה להיות מודעת או קיבלה התראה בנוגע לאפשרות לנזק זה. בשום נסיבות לא תחרוג האחריות של החברה בגין כל תביעה הנובעת או הקשורה להסכם זה מהסך הכולל ששולם ונפרע לחברה על ידך בתקופה של שניים עשר (12) חודשים טרם קרות הנזק.
מדיניות פרטיות; אבטחת מידע

78. המידע המוזן לשירות על ידך הינו בבעלותך ובאחריותך הבלעדית. פאוורלינק מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בפרטיך המוזנים לשירות מלבד לצורכי הענקת השירות ובהתאם למדיניות הפרטיות שלה. יחד עם זאת, שומרת החברה על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת האינטרנט ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו, והכל בכפוף לאמור במדיניות הפרטיות של החברה ולאמור בכל דין.

79. הגישה לשירות ולאתר אפשרית אך ורק באמצעות שם משתמש וסיסמא. אתה מתחייב שלא להשתמש בשם המשתמש ובסיסמא של אחר ולא למסור את שם המשתמש או הסיסמא שלך לצד שלישי כלשהו. עליך לדווח לחברה מיד ברגע שתגלה כי פרטי שם המשתמש או סיסמתך אבדו או שמישהו עשה בהם שימוש ללא הסכמתך. עם זאת מובהר כי אתה תהיה אחראי לכל שימוש שיעשה בהם (כולל לתשלום עבור שירותים או עבור מוצרים שיימכרו כחלק ממתן השירותים), אפילו אם נעשה ללא הסכמתך. אנו ממליצים, וייתכן כי נדרוש, שתשנה את סיסמתך מפעם לפעם.

80. לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הנך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או בדרך אחרת (הודעות לנוחיותך בגין מבצעים והנחות). פאוורלינק מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל פניות על מבצעים והנחות, תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך.

81. הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או בדרך אחרת מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי והצעות בנוגע לכלל סוגי המכירות, וכן העברת פרטי התקשרותך לגופים אשר ישתפו פעולה עם פאוורלינק, מציעים, הטבות ומוצרים אחרים (לרבות מועדוני לקוחות או כרטיסי אשראי ייעודיים) , תתאפשר בכפוף להסכמתך המפורשת בטופס ההרשמה.

82. האתר מחזיק באמצעי אבטחה לפי תקני האבטחה המקובלים בישראל ובהתאם לדרישות חברות כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של פאוורלינק להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי פאוורלינק ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פאוורלינק.

83. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, פאוורלינק לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. פאוורלינק מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, פאוורלינק תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בפאוורלינק ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי פאוורלינק לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי פאוורלינק צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, פאוורלינק תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

מדיניות פרטיות; אבטחת מידע

84. המידע המוזן לשירות על ידך הינו בבעלותך ובאחריותך הבלעדית. פאוורלינק מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בפרטיך המוזנים לשירות מלבד לצורכי הענקת השירות ובהתאם למדיניות הפרטיות שלה. יחד עם זאת, שומרת החברה על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת האינטרנט ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו, והכל בכפוף לאמור במדיניות הפרטיות של החברה ולאמור בכל דין.

85. הגישה לשירות ולאתר אפשרית אך ורק באמצעות שם משתמש וסיסמא. אתה מתחייב שלא להשתמש בשם המשתמש ובסיסמא של אחר ולא למסור את שם המשתמש או הסיסמא שלך לצד שלישי כלשהו. עליך לדווח לחברה מיד ברגע שתגלה כי פרטי שם המשתמש או סיסמתך אבדו או שמישהו עשה בהם שימוש ללא הסכמתך. עם זאת מובהר כי אתה תהיה אחראי לכל שימוש שיעשה בהם (כולל לתשלום עבור שירותים או עבור מוצרים שיימכרו כחלק ממתן השירותים), אפילו אם נעשה ללא הסכמתך. אנו ממליצים, וייתכן כי נדרוש, שתשנה את סיסמתך מפעם לפעם.

86. לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הנך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או בדרך אחרת (הודעות לנוחיותך בגין מבצעים והנחות). פאוורלינק מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל פניות על מבצעים והנחות, תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך.

87. הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או בדרך אחרת מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי והצעות בנוגע לכלל סוגי המכירות, וכן העברת פרטי התקשרותך לגופים אשר ישתפו פעולה עם פאוורלינק, מציעים, הטבות ומוצרים אחרים (לרבות מועדוני לקוחות או כרטיסי אשראי ייעודיים) , תתאפשר בכפוף להסכמתך המפורשת בטופס ההרשמה.

88. האתר מחזיק באמצעי אבטחה לפי תקני האבטחה המקובלים בישראל ובהתאם לדרישות חברות כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של פאוורלינק להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי פאוורלינק ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פאוורלינק.

89. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, פאוורלינק לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. פאוורלינק מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, פאוורלינק תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בפאוורלינק ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי פאוורלינק לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי פאוורלינק צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, פאוורלינק תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

כללי וסמכות שיפוט

90. מובהר כי פאוורלינק רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר ו/או פעילות משתמש באתר, בכל עת ומכל סיבה שהיא, ללא הודעה מראש.

91. פאוורלינק שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות להנות משירותי האתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

92. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י פאוורלינק ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, בהודעה לכתובת הדוא"ל של המשתמש אשר נמסרה במסגרת ההרשמה.

93. החברה רשאית להמחות כל זכות הקיימת לה על פי חוזה זה לצד ג׳ ללא הודעה על כך מראש וללא צורך בהסכמת המשתמש. המשתמש אינו רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה.

94. כל ויתור או מתן ארכה לטובת המשתמש מצד החברה מוגבל לנסיבות המסוימות בהן נעשה או ניתן למשתמש ואין בו בכדי להפחית או לפגוע בזכויות החברה על פי ההסכם או על פי כל דין.

95. מען החברה לצורך משלוח הודעות מפורסם באתר ואפשר שישתנה מעת לעת.

96. החברה תהא רשאית לקזז מכל סכום שתקבל מהמשתמש בקשר עם הסכם זה או כל הסכם או חוב אחר שחב לה המשתמש את כל התשלומים או החובות המגיעים או שיגיעו לה. זוהי הודעת קיזוז על פי דין והמשתמש מסכים כי החברה לא תהיה חייבת במשלוח כל הודעת קיזוז נוספת. המשתמש מוותר בזאת על כל זכויות הקיזוז בהסכם זה. לחברה תהיה אף זכות עיכבון על מידע, נתונים ו/או ציוד של המשתמש, כנגד תשלומים או חובות המגיעים או שיגיעו לה מהמשתמש בקשר להסכם זה.

97. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

98. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

99. המשתמש באתר זה מסכים בזאת, כי כל תביעה ו/או דרישה נגד החברה תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד בו קמה העילה הנטענת. הצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות וזאת לאור אופיו הייחודי של האתר. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.

100. על תקנון זה יחולו תקנון מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תנתן לבימה"ש המוסמך במחוז תל-אביב יפו.