Click2call

מהו שירות Click2click:

שירות Click2call נועד לחסוך את החיוג הידני אל הלקוח. בעת התממשקות למערכת מרכזיות ניתן להפעיל שירות זה.

החיוג יבוצע באופן אוטומטי על ידי לחיצה על מספר הטלפון במערכת ה CRM  (המספר ייצבע בכחול כאשר השירות פעיל).

לחיצה על מספר טלפון לביצוע חיוג אוטומטי